Ανοιχτά Πρότυπα και PDF

Η μορφή PDF δημιουργήθηκε από την Adobe Systems το 1993 και έχει δημοσιευθεί σε πολλές εκδόσεις από τότε. Πρότυπα βασισμένα σε υποσύνολα των προδιαγραφών του PDF έχουν επίσης δημοσιευθεί. Παρακάτω ακολουθεί ένας κατάλογος από εκδόσεις PDF με την τρέχουσα κατάσταση της καθεμιάς ως Ανοιχτό Πρότυπο.

Κύριες εκδόσεις PDF

PDF εκδόσεις πριν από την 1.7

Ενώ οι προδιαγραφές ήταν διαθέσιμες, οι εκδόσεις PDF της Adobe δεν υποβλήθηκαν ποτέ στον ISO και δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ ως Ανοιχτά Πρότυπα. Ωστόσο, πολλά Ανοιχτά Πρότυπα είχαν ως βάση υποσύνολα αυτών των εκδόσεων και έχουν εγκριθεί από τον ISO. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαφορετικά υποσύνολα του PDF.

PDF 1.7 (2006)

Το PDF 1.7 είναι ένα Ανοιχτό Πρότυπο, εγκεκριμένο ως ISO 32000-1:2008. Να σημειωθεί ότι αν και η Adobe Systems επιτρέπει την ελεύθερη από δικαιώματα χρήση του PDF 1.7, άλλες εταιρίες διατηρούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία ίσως να επιβαρύνουν το πρότυπο. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αξιώσεις πατεντών στο PDF.

PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)

Οι επεκτάσεις δεν είναι μέρος του ISO-32000 αλλά ίσως προταθούν στην επόμενη αναθεώρηση της μορφής αρχειοθέτησης.

Υποσύνολα PDF

PDF/X

Το πρότυπο PDF/X, που αρχικά βασίστηκε στο PDF 1.2 και από τότε αναθεωρήθηκε πολλές φορές, αναπτύχθηκε από την Committee for Graphic Arts Technologies Standards του American National Standards Institute's (ANSI). Πρωτίστως εξυπηρετεί ως μια χρωματικής αξιοπιστίας μορφή ανταλλαγής εγγράφων για την έντυπη δημοσιογραφία. Όλες οι εγκεκριμένες από τον ISO παραλλαγές της χαρακτηρίζονται ως Ανοιχτά Πρότυπα και εκδίδονται ως ISO 15930:

PDF/A

Το PDF/A είναι ένα υποσύνολο του PDF 1.4 σχεδιασμένο ειδικά για σκοπούς αρχειοθέτησης. Με προδιαγραφές Ανοιχτού Προτύπου, έχει εγκριθεί ως ISO 19005-1:2005.

PDF/E

Το PDF/E είναι ένα υποσύνολο του PDF 1.6 σχεδιασμένο ειδικά για το μηχανολογικό σχέδιο. Με προδιαγραφές Ανοιχτού Προτύπου, έχει εγκριθεί ως ISO 24517-1:2008.

Αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Ενώ η Adobe Systems απονέμει την ελεύθερη δικαιωμάτων χρήση οποιασδήποτε πατέντας πάνω στη μορφή PDF σε οποιαδήποτε εφαρμογή η οποία τηρεί τις προδιαγραφές PDF, άλλες εταιρίες διατηρούν πατέντες οι οποίες, αν επιβληθούν, ίσως να περιορίσουν τον ανοιχτό χαρακτήρα του προτύπου.